Dodatkowe korzyści dla tych, którzy dokonują rezerwacji na stronie!

Polityka prywatności

Polityka prywatności tej strony

Zainteresowane strony: Nawigatorzy
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (dalej „Rozporządzenie”) na tej stronie opisano sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze stron internetowych dostępnych elektronicznie pod następującymi adresami: www.hoteldamarco.it.
Informacje te nie dotyczą innych witryn, stron lub usług online, do których można dotrzeć za pośrednictwem łączy hipertekstowych, które mogą być publikowane w witrynach, ale odnoszą się do zasobów zewnętrznych w stosunku do domeny Właściciela.
Należy pamiętać, że Polityka prywatności może ulegać okresowym modyfikacjom w zależności od aktywacji nowych usług lub w następstwie aktualizacji prawa, dlatego wskazane jest okresowe sprawdzanie wszelkich aktualności w tej sprawie poprzez odwiedzenie powyższej witryny. Na tej stronie opisano sposób zarządzania witryną w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, którzy z niej korzystają. Informacje te przekazywane są również na podstawie art. 13 Rozporządzenia (UE) dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom korzystającym z usług internetowych Hotelu Da Marco di Barreca Dario, dostępnych drogą elektroniczną pod adresem adres www.hoteldamarco.it, dalsze przetwarzanie danych jest określone w polityce informacyjnej i dotyczącej plików cookie odpowiadającej pierwszej stronie głównej oficjalnej strony internetowej www.hoteldamarco.it.
Informacje są podawane wyłącznie dla witryny www.hoteldamarco.it i nie dotyczą innych stron internetowych, do których użytkownik może dotrzeć za pośrednictwem linków. Informacje te inspirowane są także Rekomendacją nr. 2/2001, że europejskie organy ochrony danych osobowych, zrzeszone w Grupie utworzonej na podstawie art. 29 dyrektywy nr. 95/46/WE, przyjęta 17 maja 2001 r. w celu określenia minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych w Internecie, w szczególności metod, terminów i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą przekazywać użytkownikom, których dane dotyczą łączyć się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu połączenia, oraz do dalszych aktualizacji wynikających ze stosowania RODO, a także dekretu delegacji w związku z RODO.
Administrator danych
Po przejrzeniu tej witryny mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób.
„Właścicielem” ich przetwarzania jest Hotel Da Marco di Barreca Dario z siedzibą pod adresem Via da Rin Bettina, 5 – 32040 Vigo Di Cadore (BL), numer VAT: 01241050259.

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe wskazane na tej stronie przetwarzane są przez Hotel Da Marco di Barreca Dario, w celu realizacji swojej działalności. Zgoda, wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu to podstawy prawne, które w zależności od przetwarzania danych realizowanego w ramach ww. serwisu będą realizowane.
Miejsce przetwarzania danych
Przetwarzanie związane z usługami internetowymi tej witryny ma siedzibę w Unii Europejskiej, jest zarządzane przez usługodawcę Semplify Srl i jest obsługiwane przez personel techniczny Network Service Srl (administrator danych) oraz inne osoby odpowiedzialne za Network Service Srl , okazjonalnie w celu aktualizacji i konserwacji. Żadne dane pochodzące z serwisu internetowego nie są rozpowszechniane. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkowników przesyłających prośby o kontakt są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi lub świadczenia, ewentualnie także za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców.

Rodzaje przetwarzanych danych i cele przetwarzania
Przeglądanie danych
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej witryny pozyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest nierozerwalnie związana ze stosowaniem protokołów komunikacji internetowej.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali używanych przez użytkowników, adresy żądanych zasobów w zapisie URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator), czas żądania, metodę zastosowaną w przesłać żądanie do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika .
Dane te, niezbędne do korzystania z serwisów internetowych, przetwarzane są także w celu:
• Uzyskać informacje statystyczne na temat korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba odwiedzających w danym przedziale czasowym lub dniu, obszary geograficzne pochodzenia itp.);
• Sprawdź poprawność działania oferowanych usług.
Dane przekazywane przez użytkownika
Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości na adresy kontaktowe Hotelu Da Marco di Barreca Dario, a także sporządzanie i przekazywanie formularzy

te obecne na stronie www.hoteldamarco.it wiążą się z pozyskaniem danych kontaktowych nadawcy niezbędnych do udzielenia odpowiedzi, a także wszelkich danych osobowych zawartych w komunikacji.
Szczegółowe informacje będą publikowane na stronach serwisu www.hoteldamarco.it przygotowanych do świadczenia określonych usług.
Pliki cookie i inne systemy śledzenia
Pliki cookies nie służą do profilowania użytkowników.
Zamiast tego wykorzystywane są sesyjne pliki cookies (nietrwałe) w sposób ściśle ograniczony do tego, co jest niezbędne do bezpiecznej i sprawnej nawigacji po witrynach. Przechowywanie plików cookie sesyjnych w terminalach lub przeglądarkach odbywa się pod kontrolą użytkownika, natomiast na serwerach po zakończeniu sesji HTTP informacja dotycząca plików cookie pozostaje zapisywana w logach usług, z czasem przechowywania specyficznym dla każdej strony trzeciej kierownik serwisu. Wszelkie dane pozyskiwane poprzez pliki cookies oraz sposoby zarządzania nimi zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka plików cookies”.
Przeglądanie danych
Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z serwisu oraz sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Informacje zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane przez Hotel Da Marco di Barreca Dario do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie, do celów statystycznych, w celu poprawy nawigacji i zawartości witryny. Wszelkie dane pozyskiwane poprzez pliki cookies są szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka plików cookies”.
Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne przesyłanie danych zawartych w formularzach (formularzach) zbierania danych lub wysyłanie wiadomości e-mail na adresy e-mail wskazane w tym serwisie wiąże się z późniejszym przejęciem adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na zapytania, a także jak wszelkie inne dane osobowe zawarte w wiadomości. Określa się, że dane osobowe i/lub firmowe wprowadzone w formularzach na stronie www.hoteldamarco.it są chronione przez Hotel Da Marco di Barreca Dario i wykorzystywane do odpowiadania na zapytania użytkowników, w celu zapewnienia żądanych informacji i usług.

Opcjonalne podanie danych

Oprócz tego, co określono dla danych nawigacyjnych, użytkownik może w razie potrzeby przekazać Hotelowi Da Marco di Barreca Dario dane osobowe zawarte w formularzach wniosku o informacje, za każdym razem, gdy zażąda takich danych, zostaną mu przekazane określone informacje oraz, w razie potrzeby , wymagana jest zgoda.

Metody leczenia
Dane osobowe przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Stosowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi. Informujemy, że w celu zapewnienia pełnej obsługi znajdują się linki do innych stron internetowych zarządzanych przez innych właścicieli. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku błędów, treści, plików cookie, publikacji nielegalnych treści o charakterze niemoralnym, reklam, banerów lub plików, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami regulacyjnymi i zgodnością z przepisami dotyczącymi prywatności w witrynach, które nie są przez nas zarządzane, do których następuje odniesienie .
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych zebranych w wyniku przeglądania stron wymienionych powyżej są następujące podmioty wyznaczone przez Hotel Da Marco di Barreca Dario, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, jako administratorzy danych.
Network Service srl jako dostawca usług w zakresie rozwoju i konserwacji platform internetowych;
Semplify srl w odniesieniu do obiektu jako dostawcy usług w zakresie rozwoju, dostaw i zarządzania operacyjnego wykorzystywanymi platformami technologicznymi.
Zbierane dane osobowe przetwarzane są także przez pracowników Hotelu Da Marco di Barreca Dario, którzy działają w oparciu o przekazane szczegółowe instrukcje dotyczące celów i sposobów samego przetwarzania.
Transfer danych za granicę
Kraje trzecie: Dane nie są przekazywane w krajach trzecich.
Prawa zainteresowanych stron
Masz prawo żądać od właściciela anulowania (możliwe prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia, aktualizacji, sprostowania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych i ogólnie możesz skorzystać ze wszystkich praw przewidzianych w artykułach . 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RODO, jeżeli ma to zastosowanie ze względu na cele przetwarzania danych.

Rozporządzenie UE 2016/679: Artykuły 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 –
• Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych jej dotyczących, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie.

• Zainteresowany ma prawo uzyskać wskazanie:
Do. pochodzenia danych osobowych;
B. celów i metod traktatu

kotka;
C. logiki stosowanej w przypadku przetwarzania realizowanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
D. dane identyfikacyjne właściciela, zarządców i przedstawicieli wyznaczonych zgodnie z art. 5 ust. 2;
I. podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, menedżerowie lub agenci.

• Zainteresowany ma prawo uzyskać:
Do. aktualizacja, sprostowanie lub, w przypadku zainteresowania, integracja danych;
B. usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym także tych, których zachowanie nie jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetwarzane;
C. zaświadczenie, że o czynnościach, o których mowa w lit. a) i b) poinformowano, także co do treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że spełnienie tego okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa;
D. przenośność danych.

• Zainteresowany ma prawo sprzeciwić się w całości lub w części:
Do. z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia;
B. na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu prowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej.
Prawo do narzekania
Zainteresowanym, którzy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prowadzone za pośrednictwem niniejszego serwisu, narusza przepisy Regulaminu, przysługuje prawo wniesienia skargi do Gwaranta, o czym mowa w art. 77 samego Rozporządzenia lub podjąć działania we właściwych organach sądowych (art. 79 Rozporządzenia).

Se prenoti dal sito

Risparmi fino al 20% sulla migliore tariffa

Hai una bottiglia di Prosecco in omaggio (per occasioni speciali)

Jeśli dokonasz rezerwacji na stronie

Skorzystasz z najlepszej oferty, oszczędzając do 20%

Otrzymasz bezpłatną butelkę Prosecco (na specjalne okazje)