Další výhody pro ty, kteří si provedou rezervaci z webu!

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů této stránky

Zájemci: Navigátoři
V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) tato stránka popisuje způsoby zpracování osobních údajů uživatelů, kteří navštěvují webové stránky přístupné elektronicky na následujících adresách: www.hoteldamarco.it.
Tyto informace se netýkají jiných stránek, stránek nebo online služeb, na které se lze dostat prostřednictvím hypertextových odkazů, které mohou být zveřejněny na stránkách, ale odkazují na zdroje mimo doménu vlastníka.
Vezměte prosím na vědomí, že Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času upraveny v závislosti na aktivaci nových služeb nebo po aktualizacích zákona, proto je vhodné pravidelně kontrolovat jakékoli novinky v této věci na výše uvedené stránce. Tato stránka popisuje, jak je stránka spravována v souvislosti se zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří ji navštěvují. Tyto informace jsou rovněž poskytovány podle čl. 13 Nařízení (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů osobám, které jsou v interakci s webovými službami Hotel Da Marco di Barreca Dario, které jsou dostupné elektronicky z. adresu www.hoteldamarco.it, jakékoli další zpracování údajů je definováno v zásadách informací a souborů cookie odpovídajících první domovské stránce oficiálního webu www.hoteldamarco.it.
Informace jsou poskytovány pouze pro webové stránky www.hoteldamarco.it a nikoli pro jiné webové stránky, na které se uživatel může podívat prostřednictvím odkazů. Informace jsou také inspirovány Doporučením č. 2/2001, že evropské orgány pro ochranu osobních údajů, shromážděné ve skupině zřízené čl. 29 směrnice č. 95/46/ES, přijaté dne 17. května 2001 za účelem stanovení některých minimálních požadavků na shromažďování osobních údajů online, a zejména způsobů, časů a povahy informací, které musí správci údajů poskytovat uživatelům údajů připojení k webovým stránkám bez ohledu na účel připojení a k dalším aktualizacím vyplývajícím z aplikace GDPR, jakož i delegační vyhlášky v souvislosti s GDPR.
Správce údajů
Po nahlédnutí na tuto stránku mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob.
„Vlastníkem“ jejich zpracování je Hotel Da Marco di Barreca Dario, se sídlem Via da Rin Bettina, 5 – 32040 Vigo Di Cadore (BL), DIČ: 01241050259.

Právní základ zpracování
Osobní údaje uvedené na této stránce zpracovává Hotel Da Marco di Barreca Dario za účelem provádění svých činností. Souhlas, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, jakož i prosazování oprávněného zájmu jsou právními základy, které budou v závislosti na zpracování údajů prováděném na výše uvedené webové stránce sledovány.
Místo zpracování údajů
Zpracování spojené s webovými službami této stránky je založeno v Evropské unii, je řízeno poskytovatelem služeb Semplify Srl a je zpracováváno technickým personálem Network Service Srl (správce údajů) a dalšími osobami odpovědnými za Network Service Srl. , v příležitosti pro operace aktualizace a údržby. Nejsou šířena žádná data pocházející z webové služby. Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživateli, kteří přeposílají žádosti o kontakt, jsou používány výhradně za účelem provedení požadované služby nebo poskytnutí, rovněž případně prostřednictvím externích poskytovatelů služeb.

Typy zpracovávaných údajů a účely zpracování
Prohlížení dat
Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování těchto stránek získávají během svého běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně součástí používání internetových komunikačních protokolů.
Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů a terminálů používaných uživateli, adresy v zápisu URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou v odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi dané serverem (úspěšná, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele .
Tyto údaje nezbytné pro využívání webových služeb jsou zpracovávány také za účelem:
• získat statistické informace o využívání služeb (nejnavštěvovanější stránky, počet návštěvníků za časový úsek nebo den, zeměpisné oblasti původu atd.);
• Zkontrolujte správné fungování nabízených služeb.
Údaje sdělené uživatelem
Nepovinné, explicitní a dobrovolné zasílání zpráv na kontaktní adresy Hotel Da Marco di Barreca Dario, jakož i sestavování a přeposílání formulářů

ti, kteří jsou přítomni na webových stránkách www.hoteldamarco.it, zahrnují získání kontaktních údajů odesílatele, nezbytných pro odpověď, jakož i všech osobních údajů obsažených v komunikaci.
Konkrétní informace budou zveřejněny na stránkách webu www.hoteldamarco.it připraveného pro poskytování určitých služeb.
Cookies a další sledovací systémy
Cookies se nepoužívají pro profilování uživatelů.
Místo toho se soubory cookie relace (netrvalé) používají způsobem přísně omezeným na to, co je nezbytné pro bezpečnou a efektivní navigaci na stránkách. Ukládání souborů cookie relací v terminálech nebo prohlížečích je pod kontrolou uživatele, zatímco na serverech na konci relací HTTP zůstávají informace týkající se souborů cookie zaznamenány v protokolech služeb s časy uchování specifickými pro každou jednotlivou třetí stranu. manažer služby. Veškeré údaje získané prostřednictvím souborů cookie a způsoby jejich správy jsou plně popsány v dokumentu „Zásady používání souborů cookie“.
Prohlížení dat
Tyto údaje slouží výhradně k získání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich správného fungování a jsou ihned po zpracování vymazány. Automaticky shromážděné informace může Hotel Da Marco di Barreca Dario použít ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webu, pro statistické účely, ke zlepšení navigace a obsahu webu. Veškeré údaje získané prostřednictvím souborů cookie jsou plně popsány v dokumentu „Zásady používání souborů cookie“.
Údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání údajů vložených do formulářů (formulářů) pro sběr údajů nebo zasílání e-mailů na e-mailové adresy uvedené na této stránce znamená následné získání adresy odesílatele, která je nezbytná pro zodpovězení požadavků, jakož i jako jakékoli jiné osobní údaje obsažené ve zprávě. Uvádí se, že osobní a/nebo firemní údaje zadané do formulářů na webu www.hoteldamarco.it jsou chráněny Hotelem Da Marco di Barreca Dario a používají se k odpovídání na dotazy uživatelů, k poskytování požadovaných informací a služeb.

Nepovinné poskytování dat

Kromě toho, co je uvedeno pro navigační údaje, může uživatel poskytnout osobní údaje obsažené ve formulářích žádosti o informace Hotelu Da Marco di Barreca Dario, pokud je to nutné, kdykoli budou takové údaje požadovány, budou mu poskytnuty konkrétní informace a v případě potřeby , je vyžadován souhlas.

Léčebné metody
Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými nástroji po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Jsou dodržována specifická bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu. Informujeme vás, že pro zajištění kompletní služby existují odkazy na jiné webové stránky spravované jinými vlastníky. Odmítáme veškerou odpovědnost v případě chyb, obsahu, souborů cookie, zveřejnění nezákonného nemorálního obsahu, reklamy, bannerů nebo souborů, které nejsou v souladu s aktuálními regulačními ustanoveními a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů weby, které nespravujeme a na které je odkazováno. .
Příjemci dat
Příjemci údajů shromážděných po konzultaci s výše uvedenými stránkami jsou následující subjekty, které hotel Da Marco di Barreca Dario označil podle článku 28 nařízení za správce údajů.
Network Service srl jako poskytovatel služeb vývoje a údržby webových platforem;
Semplify srl ve vztahu k webu jako poskytovatel služeb vývoje, dodávek a provozního řízení používaných technologických platforem.
Shromážděné osobní údaje zpracovává také personál hotelu Da Marco di Barreca Dario, který jedná na základě konkrétních poskytnutých pokynů ohledně účelů a metod samotného zpracování.
Přenos dat do zahraničí
Třetí země: Údaje nejsou sdělovány ve třetích zemích.
Práva zúčastněných stran
Máte právo získat od vlastníka zrušení (možné právo být zapomenut), omezení, aktualizaci, opravu, přenositelnost, nesouhlas se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, a obecně můžete uplatnit všechna práva stanovená v článcích . 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR, pokud je to relevantní s ohledem na účely zpracování údajů.

Nařízení EU 2016/679: články 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 –
• Zájemce má právo získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se ho týkají, i když ještě neregistrované, a jejich sdělení ve srozumitelné formě.

• Zúčastněná strana má právo získat údaj:
na. o původu osobních údajů;
b. účelů a metod smlouvy

kočička;
C. logiky použité v případě zpracování prováděného pomocí elektronických přístrojů;
d. identifikační údaje vlastníka, vedoucích pracovníků a zástupce určeného podle čl. 5 odst. 2;
A. subjektů nebo kategorií subjektů, kterým mohou být osobní údaje sdělovány nebo které se o nich mohou dozvědět jako určení zástupci na území státu, manažeři nebo zástupci.

• Zájemce má právo získat:
na. aktualizace, oprava nebo v případě zájmu integrace dat;
b. zrušení, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, jejichž uchovávání není nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány;
C. potvrzení, že na operace uvedené v písmenech a) a b) byli upozorněni, a to i s ohledem na jejich obsah, těm, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případu, kdy se toto plnění ukáže jako nemožné nebo zahrnuje použití prostředků, které jsou zjevně nepřiměřené chráněnému právu;
d. přenositelnost dat.

• Zúčastněná strana má právo zcela nebo zčásti vznést námitku:
na. z oprávněných důvodů ke zpracování osobních údajů, které se ho týkají, i když souvisí s účelem shromažďování;
b. na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje nebo pro provádění průzkumu trhu nebo obchodních sdělení.
Právo si stěžovat
Zájemci, kteří se domnívají, že zpracování osobních údajů, které se jich týkají, prováděné prostřednictvím těchto stránek je v rozporu s ustanoveními Nařízení, mají právo podat stížnost u Ručitele, jak je stanoveno v čl. 77 samotného nařízení, nebo jednat v příslušných soudních úřadech (čl. 79 nařízení).

Se prenoti dal sito

Risparmi fino al 20% sulla migliore tariffa

Hai una bottiglia di Prosecco in omaggio (per occasioni speciali)

Pokud provedete rezervaci z webu

Ušetříte až 20% z nejlepší ceny

Získáte láhev Prosecca jako dárek (pro zvláštní příležitosti)